Regulamin


 

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Inwalidów „CHEGOS” z siedzibą w  Sokołowie Podlaskim Uchwałą Nr 5/2019 z dnia 9.01.2018r.


REGULAMIN

konkursu na Prezesa Zarządu Spółdzielni Inwalidów „CHEGOS”

z siedzibą w Sokołowie Podlaskim


Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu (Kierownika Ogólnego) Spółdzielni Inwalidów „Chegos” z siedzibą w Sokołowie Podlaskim

KRS nr 0000044070, oraz warunki stawiane kandydatom na to stanowisko.


 • 1.
 1. Konkurs przeprowadza Rada Nadzorcza.
 2. Konkurs obejmuje dwa etapy: etap wstępny i etap właściwy.
 3. Każde posiedzenia Rady Nadzorczej, w toku Konkursu,  będzie protokołowane. Protokół podpisują Członkowie Rady biorący udział w posiedzeniu. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
 4. W postępowaniu konkursowym przeprowadzanym przez Radę Nadzorczą mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby przez nią zaproszone.
 • 2.
 1. Etap wstępny obejmuje ogłoszenie o Konkursie, składanie zgłoszeń przez kandydatów oraz wstępną ocenę zgłoszeń i dokonanie wyboru do 5 kandydatów, z którymi zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.

 1. Etap właściwy obejmuje rozmowy kwalifikacyjne z maksymalnie 5 kandydatami wyłonionymi na etapie wstępnym, dokonanie oceny tych kandydatów, a następnie wybór spośród nich jednego kandydata na Prezesa Zarządu.
 2. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć Konkurs bez wyłonienia kandydata, o czym zawiadamia kandydatów na podane przez nich adresy e-mail oraz na stronie internetowej Spółdzielni  www.chegos.pl
 • 3.

Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu powinni spełniać łącznie następujące warunki:

 1. posiadać wyższe wykształcenie (mile widziane ekonomiczne, menedżerskie, administracyjne lub techniczne),
 2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 3. posiadać minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na kierowniczych stanowiskach pracy związanych z działalnością gospodarczą lub zarządzaniem,
 4. korzystać z pełni praw publicznych,
 5. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. spełniać inne niż wymienione w lit. a)-f) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
 8. posiadać znajomość prawa spółdzielczego oraz przepisy prawa dotyczących działalności zakładów pracy chronionej a także prawa pracy;
 9. posiadać prawo jazdy kat. B.

 • 4.
 • Ogłoszenie o Konkursie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Spółdzielni: www.chegos.pl. Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia o Konkursie na stronie internetowej Spółdzielni może zostać dodatkowo opublikowana na wybranych stronach internetowych dotyczących zamieszczania ofert pracy, w wybranej prasie a także w Powiatowych Urzędach pracy.
 • Ogłoszenie opublikowane na stronie internetowej Spółdzielni zawierać będzie określenie:
 • firmy i adresu Spółdzielni;
 • stanowiska, na które przeprowadzany jest Konkurs;
 • wymagań formalnych, jakie winien spełniać kandydat;
 • warunków, które spełniać powinno zgłoszenie do Konkursu;
 • terminu i miejsca składania zgłoszeń przez kandydatów;
 • Ogłoszenie w prasie stanowić będzie następującą treść:

„Rada Nadzorcza Spółdzielni Inwalidów „CHEGOS” z siedzibą w Sokołowie Podlaskim ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu - Kierownika Ogólnego Spółdzielni.

Pełne ogłoszenie o konkursie i Regulaminie Konkursu opublikowane zostanie  na stronie internetowej Spółdzielni, pod adresem: www.chegos.pl”.

 • 5.

 • Zgłoszenie do Konkursu powinno zostać złożone w zaklejonej kopercie opisanej następująco: „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Inwalidów „CHEGOS” z siedzibą w Sokołowie Podlaskim.”.
 • Zgłoszenia powinny zostać złożone w terminie do dnia 22 stycznia 2019 roku do godz. 1200 w siedzibie Spółdzielni pod adresem: ul. Lipowa 52, 08-300 Sokołów Podlaski  lub listownie na ten sam adres (decyduje data i godzina wpływu).
 • Zgłoszenia złożone po upływie terminu wskazanego w ust. 2 nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

 • 6.

 1. Zgłoszenie kandydata do Konkursu powinno zawierać:
 1. Curriculum Vitae z podaniem danych kontaktowych kandydata (adres e-mail, nr telefonu);
 2. kopie dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków opisanych w § 3 lit. a)-c) poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 5. oświadczenie o niepodleganiu wynikającym z przepisów prawa lub umowy ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych lub Spółce,
 6. oświadczenie o nietoczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania karnego ani karno skarbowego;
 7. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz zgodą na przetwarzanie tych danych przez Spółdzielnię
 8. oświadczenie o braku zakazu wykonywania działalności gospodarczej,
 9. oświadczenie o niekaralności;
 10. list motywacyjny.
 1. Zgłoszenie kandydata do Konkursu może zawierać inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie i osiągnięcia zawodowe  (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata).


 • 7.

 1. Po upływie terminu wskazanego w § 5 ust. 2 Rada Nadzorcza dokonuje wstępnej oceny zgłoszeń, w tym pod kątem spełniania wymogów formalnych.
 2. Po dokonaniu wstępnej oceny, o której mowa w ust. 1, Rada Nadzorcza dokonuje wyboru do 5 kandydatów, z którymi zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. Zgłoszenia złożone przez pozostałych kandydatów zostaną im zwrócone przesyłką poleconą.
 3. Po zaproszeniu kandydat będzie miał możliwości zapoznania się z dokumentacją Spółdzielni (tj. z bilansem, stanem zatrudnienia oraz najważniejszymi zobowiązaniami Spółdzielni), która będzie udostępniona w siedzibie Spółdzielni w Sokołowie Podlaskim, ul. Lipowa 52 w dniach od 24 do 25 stycznia 2019 r., w  godzinach od 800 do 1400. Kandydat będzie mógł zapoznać się z powyższa dokumentacją w obecności wyznaczonego pracownika Spółdzielni.
 4. Udostępniona dokumentacja nie może być powielana przez Kandydata. Kandydat zobowiązuje się do zachowania w poufności informację uzyskane w toku postepowania konkursowego. • 8.
 • O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu i terminie oraz godzinie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie zawiadomiony telefonicznie lub w drodze wiadomości e-mail zgodnie z danymi podanymi przez kandydata w zgłoszeniu.
 • Rozmowy kwalifikacyjne z maksymalnie 5 kandydatami wyłonionymi na etapie wstępnym zostaną przeprowadzone przez Radę Nadzorczą w dniach od 28 do 29 stycznia 2019 roku w siedzibie Spółdzielni pod adresem: ul. Lipowa 52, 08-300 Sokołów Podlaski w ustalonych z kandydatami godzinach.
 • Wyłonienie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych następuje w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
 • Niezgłoszenie się przez kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym miejscu i terminie traktowane będzie, jako rezygnacja z udziału w Konkursie.
 • W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zobowiązany będzie do przedstawienia swojej osoby oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju Spółdzielni. Następnie członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni będą do zadawania kandydatowi pytań mających na celu ocenę kwalifikacji, wiedzy i predyspozycji kandydata do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielni, obejmujących:
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników; znajomość zasad funkcjonowania Spółdzielni oraz zakładów pracy chronionej, znajomość zasad nadzoru właścicielskiego Spółdzielców.
 • Kandydat będzie poproszony o przedstawienie planu dalszego rozwoju Spółdzielni na podstawie materiałów, które zostaną mu udostępnione w siedzibie Spółdzielni, tj.: bilans, zatrudnienie itp.
 • wiedzę o zakresie działalności Spółdzielni oraz o branży, w której Spółdzielnia prowadzi działalność;
 • umiejętność prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego i koncepcji funkcjonowania i rozwoju, komunikatywność, kreatywność, umiejętność strategicznego myślenia oraz zorientowanie na osiąganie celów.

 • 9.

 • Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych każdy z członków Rady Nadzorczej dokonuje indywidualnie oceny kandydatów w zakresie wskazanych w § 8 ust. 4 Regulaminu.
 • Po uzyskaniu ocen od wszystkich członków Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządza tajne głosowanie a następnie Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o powołaniu Prezesa Zarządu.
 • Wyłonienie Prezesa Zarządu następuje w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
 • Zgłoszenia złożone przez kandydatów uczestniczących w rozmowach kwalifikacyjnych, którzy nie zostaną powołani na Prezesa Zarządu, zostaną im zwrócone przesyłką poleconą.
 • Z przeprowadzonego Konkursu sporządza się protokół, który powinien zawierać co najmniej: daty i miejsca przeprowadzenia poszczególnych czynności; liczbę zgłoszeń; listę kandydatów, z którymi przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne, opis przeprowadzonych czynności, wynik Konkursu. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

 • 10.

Informacja o wyniku Konkursu ze wskazaniem kandydata powołanego na Prezesa Zarządu Spółdzielni zostanie opublikowana na stronie internetowej Spółdzielni http://www.chegos.pl  niezwłocznie po podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały o powołaniu Prezesa Zarządu Spółdzielni.


 • 11.

 • Koszty przeprowadzenia Konkursu ponosi Spółdzielnia, z zastrzeżeniem ust. 2.
 • Koszty związane z udziałem poszczególnych kandydatów w Konkursie obejmujące w szczególności koszty przygotowania zgłoszenia, złożenia zgłoszenia, dojazdów, etc. pokrywa każdy kandydat we własnym zakresie.
 • 12.

Interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu dokonuje Rada Nadzorcza.


 • 13.

Regulamin Konkursu podlega udostępnieniu w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółdzielni: www.chegos.pl oraz w formie papierowej w siedzibie Spółdzielni pod adresem: ul. Lipowa 52, 08-300 Sokołów Podlaski od dnia ogłoszenia Konkursu do dnia jego zakończenia.  

© 2018 Spółdzielnia Inwalidów CHEGOS

Please publish modules in offcanvas position.